شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده کمیته های وشوو


نام کمیته : کميته استعداديابي

رئیس کمیته : دکتر علي تنباکوساز
شمـاره تماس : 62-44149958 داخلي 113
تلفن همراه : 09121826240
دبیر کمیته : حيدري

مختصری درباره کمیته :