شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


حسين   اوجاقيسوابق قهرمانی :

طلا مسابقات جهاني ايتاليا-1997
نقره بازيهاي آسيايي بانکوک تايلند 1998
طلا مسابقات جهاني هنگ کنگ 1999
طلا مسابقات آسيايي ويتنام-2000
نقره مسابقات جهاني ارمنستان- 2001
طلا مسابقات جام جهاني چين (قهرمان قهرمانان )- 2002
طلا بازيهاي آسيايي بوسان- 2002
برنز مسابقات جهاني ماکائو- 2003
طلا مسابقات آسيايي ميانمار- 2004
نقره مسابقات جهاني چين- 2007
طلا مسابقات آسيايي ماکائو- 2008
نقره المپيک پکن- 2008
طلا جام جهاني سانشو چين- 2008
نفر سوم سلطان رينگ جهان 2009
مدال طلاي مسابقات جهاني کانادا-2009
مدال طلاي جام جهاني چين- 2010