شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


آرمان   بازياريسوابق قهرمانی :

نقره مسابقات کامبت گيمز روسيه - سن پترزبورگ 2013