شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


نيما   لطفيسوابق قهرمانی :

برنز مسابقات بزرگسالان آسيا - ميانمار 2004