شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


علي   فتحيسوابق قهرمانی :

نقره مسابقات بزرگسالان آسيا - ميانمار 2004