شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


ماريه   قادرنژادسوابق قهرمانی :

کسب مدال نقره وزن 48 کيلوگرم پنجمين دوره مسابقات جوانان جهان 2014 آنتاليا ترکيه