شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


زهرا   سلحشورسوابق قهرمانی :

کسب مدال نقره وزن 56 کيلوگرم پنجمين دوره مسابقات جوانان جهان 2014 آنتاليا ترکيه
کسب مدال نقره در مسابقاتَ جوانان آسيا 2015 چين