شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


شاهين   بني طالبيسوابق قهرمانی :

کسب مدال برنز فرم جين شو  پنجمين دوره مسابقات جوانان جهان 2014 آنتاليا ترکيه
کسب مدال طلا در مسابقاتَ جوانان آسيا 2015 چين
کسب مدال برنز در مسابقاتَ جوانان آسيا 2015 چين

طلاي ششمين دوره مسابقات جهاني جوانان بلغارستان-2016