شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


صبا   شريفيسوابق قهرمانی :

کسب مدال برنز وزن 60کيلوگرم پنجمين دوره مسابقات جوانان جهان 2014 آنتاليا ترکيه
کسب مدال نقره تورنومنت المپيک جوانان نانجينگ 2014