شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


مصطفي   خلعتبريسوابق قهرمانی :

طلاي جام جهاني ساندا 2014