شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


فاطمه   جزينيسوابق قهرمانی :

  • کسب مدال طلا در مسابقاتَ جوانان آسيا چين- 2015
  • کسب يک مدال نقره و دو مدال برنز در ششمين دوره مسابقات جهاني جوانان بلغارستان-2016

  • نقره مسابقات جهاني جوانان برزيل - 2018