شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


يوسف   صبريسوابق قهرمانی :

  • کسب مدال طلا در مسابقاتَ جوانان آسيا 2015 چين
  • طلاي ششمين دوره مسابقات جهاني جوانان بلغارستان - 2016

  • طلا مسابقات قهرماني جهان روسيه - 2017

  • طلا مسابقات جام جهاني ساندا چين - 2018