شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


سوگند   گلشنيسوابق قهرمانی :

  • کسب دو مدال نقره در مسابقاتَ جوانان آسيا 2015 چين
  • طلا مسابقات جهاني جوانان برزيل - 2018
  • نقره دوئلين مسابقات جهاني جوانان برزيل- 2018