شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


عادل   نجفيسوابق قهرمانی :

کسب مدال نقره در مسابقاتَ جوانان آسيا 2015 چين