شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


مرتضي   رييسيسوابق قهرمانی :

کسب مدال نقره در مسابقاتَ جوانان آسيا 2015 چين