شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


مائده   هاشميسوابق قهرمانی :

کسب مدال نقره در مسابقاتَ جوانان آسيا 2015 چين