شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


نازنين   بازدارسوابق قهرمانی :

  • کسب مدال نقره در مسابقاتَ جوانان آسيا چين - 2015
  • کسب دو مدال نقره در ششمين دوره مسابقات جهاني جوانان بلغارستان-2016

  • کسب يک مدال نقره و يک مدال برنز مسابقات جهاني جوانان برزيل - 2018