شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


فاطمه   اسديسوابق قهرمانی :

کسب سه مدال برنز در مسابقاتَ جوانان آسيا 2015 چين