شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


مجتبي   مير دريکوندسوابق قهرمانی :

  • برنز بازيهاي آسيايي ماکائو _ 2007