شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


جلال   ساکيسوابق قهرمانی :

  • برنز آسيايي ماکائو - 2007