شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


فاطمه   ويسيسوابق قهرمانی :

  • برنز ششمين دوره مسابقات جهاني جوانان بلغارستان-2016

  • نقره مسابقات آسيايي جوانان کره جنوبي - 2017