شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


محمد   حسينيسوابق قهرمانی :

  • طلاي تيم دوئلين ششمين دوره مسابقات جهاني جوانان بلغارستان-2016

  • نقره دوئلين مسابقات جوانان کره جنوبي - 2017

  • طلا مسابقات جهاني جوانان برزيل - 2018
  • نقره دوئلين مسابقات جهاني جوانان برزيل- 2018