شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


محمدمهدي   گرشاسبيسوابق قهرمانی :

طلاي ششمين دوره مسابقات جهاني جوانان بلغارستان-2016