شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


آيدا   حيدريسوابق قهرمانی :

  • طلا مسابقات جهاني جوانان برزيل - 2018