شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


شجاع   پناهيسوابق قهرمانی :

  • طلا مسابقات جهاني جوانان برزيل - 2018