شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


مهدي   خانيسوابق قهرمانی :

  • کسب 2 مدال نقره و يک مدال برنز مسابقات جهاني جوانان برزيل - 2018