شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


مينا   پناهيسوابق قهرمانی :

  • نقره مسابقات آسيايي جوانان کره جنوبي - 2017
  • کسب يک مدال نقره و يک مدال برنز مسابقات جهاني جوانان برزيل - 2018
  • نقره دوئلين مسابقات جهاني جوانان برزيل- 2018