شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


زهرا   بت شکنسوابق قهرمانی :

  • برنز مسابقات آسيايي جوانان کره جنوبي - 2017
  • برنز مسابقات جهاني جوانان برزيل - 2018