شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


محمدرضا   جعفريسوابق قهرمانی :

  • نقره مسابقات آسيايي جوانان کره جنوبي - 2017