شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


ميترا   عباسيسوابق قهرمانی :

برنز دوئيلين يازدهمين دوره مسابقات جهاني ترکيه-2011