شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


مريم   هاشميسوابق قهرمانی :

  • طلاي يازدهمين دوره مسابقات جهاني ترکيه-2011

  • طلاي دوازدهمين دوره مسابقات جهاني مالزي-2013

  • نقره جام جهاني ساندا 2014

  • طلا مسابقات قهرماني جهان اندونزي - 2015

  • برنز نهمين دوره مسابقات آسيايي تايوان-2016
  • نقره مسابقات جام جهاني ساندا چين -2016
  • طلا مسابقات قهرماني جهان روسيه - 2017