شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


علي اصغر   شعبانيسوابق قهرمانی :

نقره جام جهاني ايتاليا- 2000
طلا مسابقات جهاني ارمنستان- 2001
طلا جام جهاني چين- 2002
برنز جهاني ماکائو- 2003
نقره مسابقات آسيايي ميانمار- 2004
طلاي مسابقات جهاني ويتنام- 2005
طلاي مسابقات جام جهاني چين- 2006
نقره مسابقات جهاني چين- 2007
نقره جام جهاني سانشو چين -2007