شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


فاطمه   دهقانسوابق قهرمانی :

مدال برنز رقابتهاي آسيايي سنگاپور- 2005
مدال برنز جهاني جوانان مالزي– 2006
مدال برنز مسابقات آسيايي کره - 2007
مدال برنز رقابتهاي جهاني جوانان اندونزي –2008
مدال نقره بازيهاي داخل سالن ويتنام- 2009