شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


کامران   مروتيسوابق قهرمانی :

برنز هشتمين دوره رقابتهاي بزرگسالان آسيا هوشي مينه – ويتنام 2012