شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


سوده   عزتيسوابق قهرمانی :

مدال برنز مسابقات جهاني اندونزي - 2008