شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


خديجه   زينال زادهسوابق قهرمانی :

مدال برنز جهاني چين- 2007
مدال نقره جام جهاني سانشو -2007
نقره بازيهاي آسيايي داخل سالن ويتنام -2009