شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


اسلام   قربانيسوابق قهرمانی :

نقره مسابقات جهاني ويتنام -2005
نقره مسابقات جام جهاني چين- 2006
نقره مسابقات قهرمان جهان - 2007
نقره جام جهاني سانشو چين- 2008