شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


اکبر   محمدزادهسوابق قهرمانی :

طلا مسابقات جوانان جهان اندونزي- 2008