شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


جليل   عطاييسوابق قهرمانی :

برنز بازيهاي آسيايي دوحه قطر- 2006