شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


مهسا   دهقانسوابق قهرمانی :

طلاي مسابقات جوانان جهان اندونزي- 2008
طلاي مسابقات جوانان آسيايي ماکائو- 2009
طلاي مسابقات جهاني جوانان سنگاپور- 2010