شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


فاطمه   بساطيسوابق قهرمانی :

نقره مسابقات آسيايي جوانان کره جنوبي- 2007
طلا مسابقات جهاني جوانان اندونزي- 2008