شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


اميرحسين   سلطانيسوابق قهرمانی :

  • برنز مسابقات جوانان آسيا شانگهاي چين-2011
  • برنز مسابقات جوانان آسيايي ماکائو -2009
  • نقره دوئلين مسابقات جوانان کره جنوبي - 2017