شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


کميل   رودگر صفاريسوابق قهرمانی :

برنز مسابقات آسيايي جوانان ماکائو -2009