شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


نسيم   جعفريسوابق قهرمانی :

طلا مسابقات آسيايي جوانان کره جنوبي- 2007