شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


مهدي   مختارپورسوابق قهرمانی :

برنز مسابقات جوانان آسيا شانگهاي چين- 2011
برنز مسابقات  جوانان جهان اندونزي- 2008
برنز مسابقات آسيايي جوانان و نوجوانان ماکائو- 2009
کسب مدال نقره و مدال برنز در مسابقاتَ جوانان آسيا 2015 چين