شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


مهدي   انامقيسوابق قهرمانی :

طلاي تيم دوئيلين هفتمين دوره رقابتهاي آسيايي ماکائو- 2008