شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


علي   دهقانسوابق قهرمانی :

طلا جوانان آسيا سنگاپور 2005
نقره جوانان جهان مالزي 2006
طلا بزرگسالان جهان کانادا 2009