شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


ميلاد   خسرويسوابق قهرمانی :

نقره جوانان آسيا - سنگاپور 2005
برنز جوانان جهان - مالزي 2006