شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


محمد   آيينيسوابق قهرمانی :

طلا سومين دوره مسابقات قهرماني آسيايي جوانان سنگاپور-2005
نقره مسابقات قهرماني جوانان جهان مالزي- 2006