شرکت نرم افزاری بهپردازان مشاهده مدال آوران وشوو


عليرضا   صحرانشينسوابق قهرمانی :

  • نقره بازيهاي آسيايي دوحه قطر- 2006

  • برنز بازيهاي آسيايي ماکائو _ 2007